La nostra experiència en les herències gestionades avala els serveis que prestem, tant a hereus, com a legitimaris, en el repartiment dels béns, drets i obligacions que integren les herències després de la mort d'una persona.

  • Assessorament en l'atorgament de testaments.
  • Negociació i reclamació entre hereus i legitimaris.
  • Acceptació i adjudicació d'herències.
  • Reclamacions judicials d'herències i legítimes.
  • Tramitació i liquidació de l'Impost de Successions.
  • Assessorament en la planificació fiscal successòria.
Assessorament Responsable